Angajări și promovări

 


MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Planificarea inspecțiilor la clasă Descărcare

Anunț inspecție specială la clasă Descărcare

Lista catedre/posturi/ore libere la nivelul unității de învățământ, începând cu data de 01.09.2024 Descărcare

Detalii: titularizare.edu.ro

Condiții specifice de ocupare catedre/posturi/ore libere, începând cu data de 01.09.2024 Descărcare

22.02.2024


Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Buton-anunt-angajari.gif

 

Rezultate finale concurs – Administrator de patrimoniu Descărcăre

28.06.2021, ora 17


Rezultate finale interviu Descărcare

28.06.2021, ora 14


Rezultate finale – proba scrisă Descărcare

25.06.2021 ora 17


Rezultate probă scrisă – înainte de contestații – Descărcare  

25.06.2021 – ora 14

<<Cererea de reevaluare a punctajului la proba scrisă se găsește la Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” cu sediul în Galați, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1A.>>


Rezultate selecție dosare Descărcare

09.06.2021 – ora 17


 

26.05.2021

ANUNŢ

organizare concurs pentru ocupare postului de

administrator de patrimoniu  (S) – 0,5 normă

Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați organizează, la sediul său din municipiul Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1A, județul Galați, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant: administrator de patrimoniu I (S) – 0,5 normă, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

• cunoaște limba română, scris și vorbit;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exercițiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Denumirea postului: Administrator de patrimoniu grad I (S) – 0,5 normă vacant – perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului, stabilite conform fișei postului:

• studii superioare cu diplomă de licenţă-subinginer, inginer, economist;

• vechime în muncă și în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 5 ani;

• cunoştinţe de operare PC;

Dosarul de concurs conţine următoarele documente:

 1.  cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” din Galați (tipizatul se poate ridica de la sediul unității de învățământ sau se descarcă de pe site-ul școlii- https://scoalasfantulgrigorieteologul.ro/informatii-publice/angajari-si-promovari/);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetul de muncă și/sau raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tipizatul se poate ridica de la sediul unității de învățământ sau se descarcă de pe site-ul școlii- https://scoalasfantulgrigorieteologul.ro/informatii-publice/angajari-si-promovari/);
 8. certificatului de integritate comportamentală;
 9. curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

Etape stabilite pentru concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidații pot depune dosarul de concurs în perioada 25.05.2020 – 8.06.2021, în intervalul orar 09.00-14,00 la secretariatul unităţii şcolare, din strada 1 Decembrie 1918, nr.1A, Galați, județul Galați.

 • selecția dosarelor de inscriere la concurs – 9.06.2021

• proba scrisă – 25.06.2021 – ora 10.00

• proba de interviu – 28.06.2021 – ora 10.00

Candidaţii care nu obţin minimum 50 puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0770 866 455 sau e-mail: scoala41gl@yahoo.com

Director,

Prof. Alcea Gina

 

 

 


 

 

 


 


 


20.11.2020

ANUNŢ

organizare concurs pentru ocupare postului de administrator financiar I (S) – 1 normă

 

Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați organizează, la sediul său din municipiul Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1A, județul Galați, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant: administrator financiar I (S) – 1 normă, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

• cunoaște limba română, scris și vorbit;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exercițiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Denumirea postului: Administrator financiar grad I (S) – 1 normă vacant – perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului, stabilite conform fișei postului:

• studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic, financiar-contabil;

• vechime în muncă și în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: nu se solicită;

• cunoştinţe de operare PC;

• cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din sectorul financiar-contabil.

Dosarul de concurs conţine următoarele documente:

 1.  cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” din Galați (tipizatul se poate ridica de la sediul unității de învățământ sau se descarcă de pe site-ul școlii- https://scoalasfantulgrigorieteologul.ro/informatii-publice/angajari-si-promovari/);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetul de muncă și/sau raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tipizatul se poate ridica de la sediul unității de învățământ sau se descarcă de pe site-ul școlii- https://scoalasfantulgrigorieteologul.ro/informatii-publice/angajari-si-promovari/);
 8. certificatul de integritate comportamentală;
 9. curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

Etape stabilite pentru concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidații pot depune dosarul de concurs în perioada 17.12.2020 – 31.12.2020, în intervalul orar 09.00-14,00 la secretariatul unităţii şcolare, din strada 1 Decembrie 1918, nr.1A, Galați, județul Galați.

 • selecția dosarelor de inscriere la concurs – 4.01.2021

• proba scrisă – 11.01.2021 – ora 10.00

• proba de interviu – 13.01.2021 – ora 10.00

Candidaţii care nu obţin minimum 50 puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0770 866 455 sau e-mail: scoala41gl@yahoo.com.

Director,

Prof. Alcea Gina

 

Director,

Prof. Gina Alcea

14.01.2021 – Ora 17

Rezultate finale concurs administrator financiar – Download


14.01.2021 – Ora 16

Rezultate finale probă interviu – Download


13.01.2021 – Ora 17

Rezultate probă interviu (înainte de contestații) – Download


12.01.2021 – Ora 16

Rezultatele finale la proba scrisă – Download


11.01.2021 – Ora 17

Rezultate proba scrisă (înainte de contestații) – Download

Anunț contestații proba scrisă – Download


04.01.2021 – Ora 17.00

Rezultate selecție și validare dosare – Download


04.01.2021 – Ora 17.00

Anunț
Proba scrisă și interviul din cadrul concursului de ocupare a postului de administrator financiar se vor sustine la Liceul Tehnologic Anghel Saligny cu sediul în strada Metalurgistilor, nr.4, sala 01, conform graficului publicat.
ANUNŢ – Examen promovare

21.07.2020

Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” din municipiul Galați, județul Galați anunță organizarea examenului de promovare de la  informatician gradul II (M) la informatician gradul II (S).

Examenul va fi organizat în data de 07.08.2020, ora 9.00 la sediul unității de învățământ și va consta într-o probă practică.

Bibliografie

 • Reţele de comunicatii între calculatoare – Ion Bănică
 • Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare – Terry Ogletree
 • Reţele de calculatoare – de la cablare la interconectare – VasileTeodor Dădârlat
 • Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban –
 • EdituraTeora
 • Windows 8  IES Special Edition- Michael Price, Editura ln Easy Steps Limited
 • Microsoft Office 2007 Gidvizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu
 • Windows XP Profesional- Rabert Cowart, Brian Knittel- EdituraTeora
 • Windows 7 – The missing manual, David Pogue, SUA
 • Windows 10 – The missing manual, David Pogue, SUA
 • http://www.du.ac.in/du/uploads/Google_Classroom_UserGuide.pdf
 • https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview

Tematica

 • Reţele LAN , WAN, lnternet, Intranet;
 • Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP;
 • Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;
 • Echipamente de reţea şi de comunicaţie;
 • Lnstalări şi configurăi de echipamente în Reţele locale (switch-uri, routere);
 • Administrare retele;
 • Securitatea reţeIeIor;
 • lnstalări, configurăristaţii de lucru, imprimante;
 • Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte;
 • Sisţem de operare Windows XP, Vista, 7, 8; 10.
 • Instalare şi configurare,utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2015,
 • Servicii (aplicaţii) lnternet si protocoale la nivel de aplicaţie (mail, transfer de fişiere, DNS);
 • Arhitectură client-server; servere şi programe client pentru serviciile lnternet;
 • Pachetul de aplicații G-Suite

Director,

Prof. Gina Alcea