Informații pentru părinți

 

În anul şcolar 2024-2025, Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați are în proiect realizarea a două clase pregătitoare cu 44 de locuri.

INFORMAȚII UTILE:

 • 28 martie – 10 aprilie 2024 – Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate de către CJRAE Galați; pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2024 înscrierea se face în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar;
 • 11 aprilie – 14 mai 2024 – prima etapă de înscriere în învățământul primar;
 • Părinții pot completa online sau la unitatea de învățământ cererile – tip de înscriere zilnic, între orele 800– 1800;
 • Validarea cererilor – tip de înscriere se face zilnic, între orele 800– 1800 ;
 • 29 mai 2024 – afișarea candidaților înscriși și a numărului de locuri rămase libere;
 • 31 mai -7 iunie 2024 – a doua etapă de înscriere în învățământul primar.

Vă oferim cel mai bun program  de lucru pentru clasele pregătitoare – a VIII- a  între orele 8.00-15.00  şi vă garantăm o pregătire de calitate realizată de un colectiv de cadre didactice  cu o înaltă pregătire  şi cu o experienţă bogată.

 

Personalul specializat al școlii oferă următoarele servicii:

 • program de tip After school
 • cursuri de dans sportiv
 • opționale atractive

 

CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, inclusiv

⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:

– înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

⇒ copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și nu au frecventat grădinița

⇒ copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și care s-au întors din străinătate.

** În vederea evaluării copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:

– înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4019/15.03.2024;

– planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

– desfășurarea evaluării;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

– soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Precizări CJRAE – Cerere evaluare CJRAE – Descărcare

Cererea de evaluare psihosomatică Descărcare

 

CÂND ȘI UNDE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA COPIILOR?

⇒  Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024

⇒  Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

Precizări CJRAE – Cerere evaluare CJRAE – Descărcare

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

Părintele poate opta:

1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere

 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

 • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului

 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • 28 martie – 10 aprilie 2024 – Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate de către CJRAE Galați; pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2024 înscrierea se face în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar;
 • 11 aprilie – 14 mai 2024 – prima etapă de înscriere în învățământul primar;
 • 29 mai 2024 – afișarea candidaților înscriși și a numărului de locuri rămase libere;
 • 31 mai -7 iunie 2024 – a doua etapă de înscriere în învățământul primar.

CÂND ȘI UNDE VOR FI AFIȘATE LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI ȘI LISTA LOCURILOR LIBERE?

⇒ 29 mai 2024 (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

⇒ 21 iunie 2024 (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI?

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

⇒  Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologia-cadru

⇒  Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Criteriile specifice de departajare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2024 – 2025 Descărcare

 

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII?

 1. Internet: inspectoratele şcolare generale vor afișa, pe prima pagină a site-urilor proprii, o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2024

 2. Direct de la şcoli

 3. Prin intermediul liniei telverde (la nivelul inspectoratului școlar). 

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

MAI MULTE INFORMAŢII ŞI VIZUALIZAREA SĂLILOR DE CLASĂ LE PUTEŢI AFLA LA NUMĂRUL DE TELEFON 0770 866 455, ACCESÂND SITE-UL ŞCOLII (www.scoalasfgt.ro) SAU ADRESA DE FACEBOOK A ŞCOLII (www.facebook.com/scoala41gl).

Descrierea unității de învățământ

Metodologia și calendarul înscrierii

Circumscripția școlară

Tel Verde județean